Thaj chaw tsev kawm ntawv UW–Madison kuj yog ib thaj chaw muaj kev nyab xeeb, tabsis tseem yog ib lub nroog loj zuj zus. UW–Madison saib kev nyab xeeb tam li ib qho kev sib koom ntawm tsev kawm ntawv thiab peb cov mejyig. Tam li sib koom rau kev nyab xeeb, cov mejyig yuav tau saib kev nyab xeeb yog lawv lub luag haujlwm. Niam txiv cuab tau lawv tus menyuam zog uas txhawb cov kev pab thiab tswv yim muaj nram no.SAFE (Safe Arrival For Everyone) Nighttime Services, tsev kawm ntawv qhov kev pab kom muaj kev nyab xeeb mus los rau txhua tus thaum yav tsaus ntuj lig, muaj dawb rau cov mejyig, xibfwb, neeg ua num thiab cov qhua tuaj hauv tsev kawm ntawv. SAFE muaj cov neeg ua cov mejyig luag kom lawv tsis txhob mus ib leeg thaum tsaus ntuj, muaj npav, thiab qhia ib tsoom hauv tsev kawm ntawv kom ceev faj li cas thaum tsaum ntuj.Emergency Telephones muaj nyob ntau tshaj 90 qhov hauv thaj chaw tsev kawm ntawv.  Lawv yog kob/xim liab, xiav, los xim nyiaj.  Thaum muaj xwm txheej ceev, tus mejyig cia li nias lub pob xwb yuav qhia ncaj nraim tshwm rau tom UW Police Department.Light Way Walking Paths yog ib qho muaj teeb pom kev rau cov kev taug raws kev tsheb thiab neeg mus. Xav kom cov mejyig siv cov kev no hauv tsev kawm ntawv.  Cov kev yuav muaj lo stickers rau cov qhov muag teeb.Chimera Self-Defense Courses cov hoob qhia tiv thaiv tus kheej qhia tswv yim hais lus thiab siv lub cev txo kev lwm tus hem thiab quab yuam ua phem.  Cov mejyig hu tau Dane County Rape Crisis Center rau +1 (608) 251-5126 nug tau txog tso npe kawm. Cov hoob kawm yog rau cov pojniam nkaus xwb.Tswv Yim Kom Muaj Kev Nyab Xeeb (Safety Tips)Niam txiv pab hais txhawb tau ntxiv txog tsev kawm ntawv cov lus kom muaj kev nyab xeeb (university’s safety messages) thaum lawv nrog lawv tus menyuam tham cuab lawv zog kom ua raws li cov nram no:

  • Siv cov kev pab cuam kom muaj kev nyab xeeb thiab kev pab thaum mus dabtsi hauv tsev kawm ntawv los hauv zos
  • Tso npe rau qhov WiscAlerts, ib qho kev xa text message, e-mail, thiab hu xovtooj qhia cov mejyig txog tej yam xwm txheej ceev. Koj tus menyuam tso tau npe rau qhov no uas nws yuav tau nkag mus rau hauv My UW Portal thiab nrhiav lub WiscAlerts logo.
  • Nrog lwm tus mus thiab nyob ua ke.
  • Xyuas ntshis thiab nco tias muaj dabtsi nyob ncig koj txhua lub sijhawm.
  • Taug kev raws tej qhov muaj teeb pom kev thiab muaj neeg coob.
  • Nqa rawv lub xovtooj ntawm tes.
  • Ntseeg koj tus kheej los kev xav.
  • Yog yuav haus cawv, haus me me xwb kom tswj tau tus kheej.
  • Tham nrog tsev neeg npaj ib tug qauv siv rau kev muaj xwm txheej ceev.
  • Yog koj ntsib ib tu neeg ua heev los chim, txav kom deb, thiab hu kev/neeg pab.